Software - popis aplikace Rezervace kurtů
Rezervace tenisových kurtů

Po spuštění programu a přihlášení operátora se automaticky zobrazí aktuální den a středisko, které má operátor uvedeno jako výchozí.

Popis okna rezervace tenisových kurtů: na horním panelu je možno vybírat datum rezervace, středisko a hráče, obsahuje ikony pro rezervaci kurtu, editaci vybraného hráče, seznam objednávek vybraného hráče, tisk týdenních přehledů obsazení kurtů, nastavení barev, ukončení programu. Na obrazovce je vidět v levém sloupci čas rezervace kurtu v půlhodinovém intervalu, další sloupce značí jednotlivé kurty daného střediska. Obsazenost kurtu je daná barvou a jménem hráče.
Datum rezervace je možno měnit výběrem dne z kalendáře. Po změně data se nám zobrazí aktuální rezervace všech kurtů daného střediska.
Středisko je možno volit ze seznamu středisek.
Hráče je možno vybírat ze seznamu hráčů nebo zadat nového hráče, pro kterého se nám otevře okno zákazníka pro zadání vstupních údajů hráče (příjmení, jméno, titul, typ hráče).
Rezervace kurtu
Před rezervací kurtu je nutno mít vybraného hráče, pokud se nejedná o nového hráče. Dvojklikem na volném kurtu nebo ikonou R se provede rezervace kurtu zvoleného hráče, dvojklikem na obsazeném kurtu se zobrazí objednávka pro danou rezervaci. U nového hráče se nám zobrazí karta hráče, kde musíme vyplnit příjmení, jméno a typ hráče. Tento hráč se nám uloží do seznamu hráčů, zároveň se nám vybere a můžeme na něj provést rezervaci. Pokud již hráč v seznamu existuje, nejprve jej vybereme a pak provedeme rezervaci. Před každou rezervací je nutno si zkontrolovat, který hráč je vybraný, protože na vybraného hráče se provádí rezervace.
Objednání kurtu pro hráče může být běžné – jednorázové nebo časové, tzn. pravidelně v daném čase a dni v týdnu (např. 7:00-8:00, každé úterý v měsíci). U časové objednávky můžeme zvolit platnost na několik týdnů.
Zobrazí se nám nová objednávka, na které před uložením můžeme nastavit slevu, stornovat vybrané řádky, případně přidat i jiné dny v týdnu, jinou dobu rezervace. Po uložení objednávky již můžeme na objednávce pouze stornovat jednotlivé řádky, nebo časovou objednávku rozdělit podle dnů, měsíců nebo čtvrtletí na více objednávek, které lze jednotlivě platit. Teprve po uložení objednávky ji lze zaplatit. Zaplacenou časovou objednávku již nelze dodatečně rozdělit, lze pouze stornovat vybrané řádky. Stornováním řádků v objednávce se nám uvolní příslušný kurt pro další rezervaci.
Popis okna nové objednávky: v horním panelu jsou ikony uložení objednávky, rozdělení/zobrazení časové objednávky, stornování vybraných řádků objednávky, editace hráče, opis objednávky na tiskárně, uzavření okna objednávky.
Uložení objednávky provede ukončení editace objednávky.
Rozdělení/zobrazení časové objednávky lze podle určení časového intervalu na dny, měsíce nebo čtvrtletí. Program automaticky objednávku rozdělí na jednotlivé objednávky.
Stornování vybraných řádků objednávky – výběr řádku se provede kliknutím na liště příslušného řádku, který se zvýrazní. Pokud chceme označit více řádků můžeme použít tlačítko CTRL nebo SHIFT.
Editace hráče zobrazí se okno zákazník, ve kterém můžeme editovat údaje o hráči.
Opis objednávky na tiskárně, nejprve se nám zobrazí objednávka na obrazovce, zde si ji můžeme prohlížet a tlačítkem Tisk ji vytiskneme.
Uzavření okna objednávky nám umožní přidávat k této objednávce další rezervace. Pokud, chceme objednávku ukončit musíme ji uložit.
Editace vybraného hráče zobrazí se okno zákazník, ve kterém můžeme editovat údaje o hráči.
Seznam objednávek vybraného hráče zobrazí se seznam rezervovaných kurtů hráče v zadaném období. Barevně je rozlišen typ objednávky ( zaplacena, nezaplacena).
Tisk týdenních přehledů obsazení kurtů zobrazí se formulář týdne podle zobrazeného dne po jednotlivých kurtech, který si můžeme prohlížet nebo tlačítkem Tisk vytisknout.
Nastavení barev slouží pro zobrazení stavu objednávky i podle typy hráče.
Ukončení programu
 


Seznamy a tiskynahoru
SEZNAMY
Hráči
zde je možno aktualizovat seznam hráčů, rušit hráče bez objednávek nebo převést objednávky mezi hráči. Rušení hráče se provede výběrem v levé liště, která se zvýrazní a stisknutím tlačítka Delete na klávesnici. Pokud má hráč objednávky, tyto je nutno převést na jiného hráče a teprve poté je možno hráče zrušit. Seznam hráčů si můžeme zobrazit v datovém listě nebo formulářovým zobrazením, kopírovat, vyhledávat, třídit, filtrovat a vytisknout si seznam hráčů.
Operátoři
zde se zaevidují všichni operátoři, kteří budou s agendami rezervace kurtů pracovat. Nastaví se jim výchozí středisko, jméno přihlášení a heslo.
Střediska
zde se nastaví střediska a otevírací doby.
Typy kurtů
zde se nastaví typy kurtů.
Seznam Kurtů
zde se určí k jednotlivým střediskům a typům kurtů popis a číslo kurtu.
Sazby
zde se stanoví cena kurtu podle střediska, doby, typu kurtu a časového intervalu.


TISKY
Stav kurtů
po volbě parametrů pro tisk je možno zvolit zobrazení a následně tisk sestavy stavu kurtů v součtech nebo po jednotlivých dnech.
Graf
po volbě parametrů je možno vytvořit si graf stavu kurtů.
Stav pokladny
po volbě parametrů pro tisk je možno zvolit zobrazení a následně tisk sestavy stavu pokladny v součtech nebo včetně data zaplacení.
Objednávky
po volbě parametrů pro tisk je možno zvolit zobrazení a následně tisk objednávek podle dne rezervace nebo seznam hráčů podle počtu storna.
Pravidelní hráči
po volbě parametrů pro výběr pravidelných hráčů je možno zobrazit a následně vytisknout přehled.
Ceny kurtů
je možno vytisknout přehledný ceník kurtů.